Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeute een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereen-komst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeute, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De therapeute doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • Zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeute heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen wel voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens afwezigheid van uw therapeute.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor de financiële administratie, zodat uw behandelend therapeute een factuur kan opstellen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan gegevens, die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u betreffende nota kunt declareren, zoals:

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw klantnummer en/of geboortedatum.
 • Uw BSN nummer. 
 • De datum van de behandeling.
 • De therapievorm: ConsultAcupunctuur 24104 of consult Tuina 24105.

Als de behandelend therapeute om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Klacht- en tuchtrecht

Bent u als cliënt(e)niet tevreden over de aanpak van uw therapeute, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure.  Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt(e) op te lossen. 

Komt u er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeute, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de Zhong website.

Wendy Smeets Praktijk voor Acupunctuur en Tuina, lid van NVTCG Zhong en KAB

Praktijk voor Acupunctuur en Tuina