Rechten & Plichten

Rechten en plichten van de therapeut

 • De therapeute dient te handelen conform de beroepscode. 
 • De therapeute mag geen bepaalde behandelingen verrichten zonder toestemming van de cliënt(e).
 • Op de behandelingsovereenkomst zal globaal worden weergegeven welke hoofdklacht de cliënt(e) heeft en wat de wijze van behandeling zal zijn. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. 
 • De therapeute verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt(e) in alle fasen van de behandeling. 
 • De therapeute zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt(e) t.b.v. het dossier verstrekte gegevens, m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt(e) heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden. 
 • De therapeute verplicht zich, indien haar behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt(e) correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts. 
 • De therapeute is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Rechten en plichten cliënt(e)

 • De cliënt(e) verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeute te verstrekken. 
 • De cliënt(e) heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 
 • De cliënt(e) verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen.
 • De cliënt(e) is bereid de adviezen die de therapeute geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken. 
 • Betalingswijze van de behandelingen is per consult contant of per bank.

Beëindiging behandeling

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 
 • Indien de cliënt(e) voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. 
 • Indien de cliënt(e) tegen het advies van de therapeute in de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt(e) op verzoek van de therapeute een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt(e) tegen het advies van de therapeute in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 
 • De therapeute kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeute kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt(e) een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.  

Praktijk voor Acupunctuur en Tuina